ابتدا روی لینک ها کلیک کنید . دستگاه ها را مشاهده نمایید

 ابتدا روی لینک دستگاه ها کلیک کنید . دستگاه ها را مشاهده نمایید

دستگاه تیشو پروسسورTissue Processor ( دستگاه پردازشگر بافت ) 

دستگاه  میکروتوم ، دستگاه  section Frozen ، دستگاه  Water bath ، 

 کلیک کنید

/ 0 نظر / 105 بازدید